There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Gamvik kommune

Rådhuset

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Rådhuset

Åpningstid og telefontid

Kl.10.00 - 14.00

Sentralbord: Tlf. 78 49 63 00

Fax: 78 49 63 01 

Postadresse

Gamvik kommune
Postboks 174, 9770 Mehamn

Besøksadresse

Rådhuset Vevikveien 6C
9770 Mehamn

Servicekontoret

E-post: postmottak@gamvik.kommune.no
Kontorleder Heidi Hansen Tlf. 78 49 63 17

 

Servicekontoret hovedoppgave er å gi innbyggerne og andre informasjon og veiledning i sitt møte med kommuneorganisasjonen. Det vil også her bli gitt generell veiledning om alle kommunens tjenester, utdeling av informasjonsbrosjyrer og hjelp til å benytte de elektroniske søknadsskjema.

Her finner du administrative søknadsskjemaer:

Lovtekst  Søknad Søknad om startlån/tilskudd
Retningslinjer   Kommunens retningslinjer for tildeling av startlån
Lovtekst Søknad Søknad om skjenkebevillinger
Lovtekst Søknad Søknad om salgsbevilling av alkohol
Lovtekst Søknad Søknad om ambulerende bevilling
Lovtekst Søknad Søknad om bevillling for enkeltanledning
  Søknad Søknad om leie av kommunale lokaler
  Søknad  Søknad om dispensasjon til snøscooter- og barmarkkjøring
  Søknad Søknad om kulturmidler
    Søknad til Jens Rochmannlegat, utlyses spesielt
  Søknad Søknad om torgplass

Bostøtte ordningen

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Bostøtte kontoret i kommunen:

Det er Friviligsentralen v/leder som har veilederansvaret for bostøtteordningen i kommunen.

Kontaktinformasjon Frivilligsentralen:

Adresse/Postboks: Værveien 47, 9770 Mehamn, Postboks 174. 

Telefon/E-post: 99 51 59 64/ Frivillig.Sentral@gamvik.kommune.no 

Mer informasjon?

Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no

Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Sjekk om du kan få bostøtte

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Lenke til Husbanken: http://www.husbanken.no/bostotte/hvem-kan-fa-bostotte/

Søk bostøtte

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Lenke til Husbanken: http://www.husbanken.no/bostotte/slik-soker-du/

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Lenke til Husbanken: http://www.husbanken.no/bostotte/meld-fra-om-endringer/

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.

Lenke til Husbanken: http://www.husbanken.no/bostotte/slik-klager-du-pa-bostotte/

Regelverk

 

 

Borgelig vielse

Beskrivelse

Ansvaret for borgerlige vielser i Norge er fra 01.01.18 overført til kommunen.
Det betyr at dere som skal gifte dere borgerlig i Gamvik kommune, kan bli viet av ordfører Trond Einar Olaussen, varaordfører Gunn Mari Kverndal Kristiansen eller Rådmann Øyvind Korsberg. 

Gamvik kommune tilbyr vigsler på følgende steder i kommunen:

Mehamn: Restauranten på Mehamn samfunnshus
Gamvik: Gamvik samfunnshus
Skjånes: Skjånes skole, gymsalen

Det er mulig å gjennomføre vigsler på andre steder og i andre lokaler i kommunen såfremt det er ressurser og kapasitet til å gjennomføre det. Det er også anledning å vigsle personer som er bosatt i andre kommuner.

Vielsen foretas på norsk. Dersom paret ikke behersker norsk, må paret selv sørge for kvalifisert tolk.

Dersom kunstneriske innslag planlegges, må det gis beskjed om dette på forhånd.

Kontaktinformasjon/Kontaktavdeling

  • Avdeling: Servicekontoret
  • Telefon: 78 49 63 00
  • E-post: postmottak@gamvik.kommune.no
  • Postadresse: Postboks 174, 9770 Mehamn
  • Besøksadresse: Vevikveien 6C, 9770 Mehamn 
Kriterier/Vilkår

Det er visse vilkår i ekteskapsloven som må oppfylles for at man skal kunne gifte seg. Se kapittel 1 i ekteskapsloven

Pris for tjenesten 

Det tas ikke betalt for ordinære vielser av kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge.

For eventuelle ønsker om vielser på andre lokasjoner enn de som er nevnt ovenfor, eller for par som ikke er bosatt i kommunen eller vielser utenom ordinær arbeidstid må det betales for reelle utgifter medgått til lokaler, samt en timepris på kr 500,- for den som utfører vigselen.

Ønsker dere å legge seremonien til et tidspunkt eller et sted som krever mer tid av den kommunale vigsleren, må dere regne med å dekke tilleggskostnader.

Kostnadene vil vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Lover og retningslinjer

Se spesielt ekteskapsloven kapittel 1 og §§ 11, 12, 12a, 13, 14.

Lover

Ekteskapsloven

Forskrifter

Forskrift om kommunale vigsler

Forskrift om registrering og melding av vigsel

Veiledning

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Det betyr at dere må sende inn en del papirer. Behandlingstiden er 2-3 uker, så vær ute i god tid før bryllupet.

Egenerklæring:

  1. Forlovererklæring
  2. Erklæring om skifte, hvis du har vært gift tidligere
  3. Melding om endring av navn, hvis du skal bytte navn.

Alle disse skjemaene fås hos Skatteetaten.

Skatteetaten skriver ut en såkalt prøvingsattest, som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Etter at dere har fått prøvingsattesten hjem i posten, kan dere ta kontakt med kommunen.

Dere må ha gyldig legitimasjon for å bestille vielse hos kommunen.

Dere må ha to vitner og de må være til stede under seremonien. Dette er gjerne forloverne.

Kommunen gir dere tilbud om et egnet lokale og om hvilke tidspunkter vi kan tilby vielser.

Det avtales møtetidspunkt mellom brudeparet og vigsleren, der det avtales hvordan seremonien skal gjennomføres (musikk eller andre kunstneriske innslag)

Selve seremonien bruker «Det borgerlige vigselsformularet», som er en tekst som vigsler leser under seremonien. Seremonien kan så tilpasses med for eksempel tekst og musikk utover dette. Men merk at det er opp til kommunen å vurdere hva de vil tillate av ekstra innhold.

Kommunen sender så en vigselsmelding til Folkeregisteret innen tre dager etter bryllupet. Samtidig får dere en kopi. Den fungerer som midlertidig vigselsattest inntil dere får den endelige fra Folkeregisteret.

Søknadsfrist og informasjon om hvordan du sender inn søknad

Søknadsfrist

Dere kan tidligst gifte dere tre dager etter at vi har mottatt prøvingsattesten. Vi bekrefter ikke tidspunkt før vi har mottatt original attest. Attesten må være gyldig på vigselstidspunktet.

Søknaden sendes til

Sende søknad elektronisk: Søknad borgelig vielse

                                           Ettersending av prøvingsattest

Dere kan også bestille tid for vigsel ved å henvende dere til kommunens servicekontor eller ved å sende en e-post til: postmottak@gamvik.kommune.no

Original prøvingsattest fra folkeregisteret må være innlevert/legges ved.

eFaktura og Avtalegiro

 

Gamvik kommune tilbyr eFaktura og avtalegiro. Med AvtaleGiro og eFaktura får du betalingen direkte i nettbank, og du slipper å få papirfakturaer i postkassa og fakturagebyr på 74 kr.

Nå kan du enkelt få full oversikt over alle regningene, både fra Gamvik kommune og andre bedrifter, som du kan motta som eFaktura og AvtaleGiro.

Bare følg linken under, velg riktig bank og logg inn med BankID!

 

"Enkel Elektronisk Avtaleinngåelse"

 

Skatteoppkreving

E-post: skatteavdelingen@gamvik.kommune.no

Skatteoppkreveren Reidun Fagerheim Tlf 78 49 63 00 telefax 78 49 63 63

Arbeidet er faglig underlagt Skatt Nord. Les mer på deres hjemmesiden

Søknad  Her finner du søknad om nedsettelse eller ettergivelse mm av skatt.

Kollektivtrafikk/Flexx-transport

 

Finnmark fylkeskommune er gjennom yrkestransportloven gitt ansvar for lokal og regional kollektivtrafikk.

For informasjon og bestilling ring 177, eller se egen link under:

https://www.ffk.no/samferdsel/kollektivtransport/flexx/

Innbyggervarsling

 

Gamvik kommune har tatt i bruk varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS.

Vi varsler på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post. 

Når blir systemet brukt?

Kommunen informerer nå våre innbyggere digitalt via SMS/talemelding/e-post ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, evakuering og andre forhold som krever rask informasjon. 

Kan vi nå deg?

Det finnes to ulike registre som benyttes for å nå deg som innbygger:

 www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her i fremtiden. Dette på lik linje med selvangivelsen som dere kanskje er kjent med fra tidligere.

 www.varslemeg.no som er et tilleggsregister benytter du om du ønsker å motta varsler for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på.

Bedrifter

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på linken www.varslemeg.no. Du kan registrere så mange nummer du vil per adresse.

For nærmere informasjon, se egen link: ofte spurte spørsmål om varsling

Varsling24 logo

 

Vei og trafikkmeldinger

 

Du finner informasjon om vei og trafikkmeldinger på Vegesenet.no eller ved å ringe 175.

For informasjon, se egen link under:

Vegvesen.no/trafikkinformasjon

Kolonne-tider Nordkyn? Se egen link til tidstabell under:

Kolonne-tider Nordkyn

Skredvarslingstjeneste

På nettsiden Varsom.no finner du en nasjonal skredvarlingstjeneste som er levert av NVE, i samarbeid med Statens vegvesen, Metrologisk institutt og Bane NOR.

Se egen link under:

http://www.varsom.no/


Publisert: 03.05.2016 20.40
Sist endret: 03.05.2016 20.46