There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Gamvik kommune

Motorferdsel i utmark

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Regelverk

Motorferdsel i utmark er underlagt strenge begrensninger; jfr. Lov om motorferdsel i utmark (motorferdselsloven) med tilhørende forskrift (forskrift).

Det følger av loven at motorferdsel i utmark og vassdrag ikke er tillatt med mindre annet følger av loven eller vedtak med hjemmel i loven.

Snescooter

Gamvik kommune har i alt 15 godkjente snescooterløyper.

For Gamvik kommune gjelder en egen forskrift om snescooterløyper som er fastsatt i medhold av loven: (forskrift). Her er hver enkelt løype med eventuelle sidespor beskrevet.

Løypeoversikt med status

Her finner du kart med alle godkjente snescooterløyper i kommunen pr. 24.01.2014:

(Løypekart)

Her finner du en oversikt  som oppdateres jevnlig og som viser hvilke løyper som til enhver tid er åpne eller stengt.

(Løypestatus)

Generelle regler

Følgende generelle regler gjelder for kjøring med snescooter:

Motorferdsel er ikke tillatt fra og med 5. mai til og med 30. juni med mindre fylkesmannen har bestemt noe annet

 • Ei løype er åpen for almenn ferdsel når kommunen har merket den og kunngjort at den er åpen.
 • Kjøring ut fra åpen snøskuterløype for å raste/slå leir og lignende kan skje inntil 300 meter rett ut fra løypa (luftlinje).
 • Kjøring langs løypa skal skje innenfor 15 meter på hver side av merkestikkene.
 • Bruk av løyper forutsetter at de er snødekt. Kjøring på framtint mark er ikke tillatt selv om løypestikker fortsatt står.
 • Kjøring i løyper som er merket av andre enn kommunen er bare tillatt med dispensasjon for aktuell strekning.
 • Skuterfører er selv ansvarlig for å vite hva som er åpne løyper og hvilke traséer hvor kjøring krever dispensasjon.
 • Fører, passasjer og evt. passasjer i slede skal benytte hjelm.
 • Det kreves førerkort for snøskuter, traktor, motorsykkel eller bil.
 • Vognkort og førerkort skal medbringes under kjøring.
 • Kjørelys skal være tent under kjøring.
 • Fartsgrense er maks. 70 km/t uten slede eller med slede uten passasjer og 60 km/t med slede med passasjer.

Dispensasjon

Hvis du har behov for å kjøre utenom det fastsatte løypenettet, er det mulig å søke dispensasjon fra ferdselsforbudet.

Det kan også i særlige tilfeller gis dispensasjon for ferdsel på bar mark.

Her finner du søknadsskjema: (skjema)


Publisert: 18.01.2017 10.34
Sist endret: 18.01.2017 10.39