There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Gamvik kommune

Kommunaltekniske anlegg

Kommunen har ansvar for bygging, drift og vedlikehold av vannverk, avløpsanlegg og kommunale veier og områder. Dette kalles kommunaltekniske anlegg.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vann

Vann er vårt viktigste næringsmiddel og er en forutsetning for all menneskelig aktivitet. Gamvik kommune har ansvar for at abonnentene tilbys godt og nok drikkevann. Les mer her: Forskrift

Våre vannverk

Gamvik kommune eier 4 vannverk: Mehamn, Gamvik, Skjånes og Nervei. De tre første er godkjent etter drikkevannsforskriften, mens Nervei vannverk er et såkalt meldepliktig vannverk. Råvannskvaliteten (vannet slik det opptrer i naturen) er av god kvalitet. Alt drikkevann behandles likevel før det slippes ut på forsyningsnettet slik at tilfeldige bakteriologiske forurensninger forhindres og at drikkevannsforskriftens kvalitetskrav overholdes. Behandling av vann krever elektrisk strøm. Det finnes derfor nødstrømsaggregat ved alle vannverkene. Nedslagsfelt og vanninntak er beskyttet med klausuleringer; dvs. regler som forhindrer uheldige tiltak eller uheldig aktivitet som kan innvirke negativt på vannkvaliteten.

Noen data for vannverkene

Mehamn: Forsyner hele Mehamn. Kilde: Stormiddagsvannet. Behandling: trykksiling, UV-bestråling. Forsyningen er basert på selvfall; dvs. ingen pumper som øker trykket.

Gamvik: Forsyner all fast bosetning i Gamvik, med unntak av husstandene i Elvevågen. Kilde: Grytvannet. Behandling: trykksiling, UV-bestråling. Forsyningen er basert på selvfall; dvs. ingen pumper som øker trykket.

Skjånes: Forsyner all fast bosetning på Skjånes. Kilde: Hopelva. Behandling: trykksiling, UV-bestråling. Pumper forsyner en trykktank slik at ønsket vanntrykk på nettet oppnås.

Nervei: Forsyner all fast bosetning på Nervei. Kilde: Grunnvann ved Nerveielva. Behandling: trykksiling, UV-bestråling. Pumper forsyner en trykktank slik at ønsket vanntrykk på nettet oppnås.

Hovedplan vannforsyning

Vi har en politisk vedtatt hovedplan for vannforsyningen. Planen er fra 1998 og beskriver hvordan vannforsyningen skal fungere og hvilke tiltak som forslås gjennomført i årene fremover.

Drikkevannskvalitet

Råvannskvaliteten i Gamvik kommune er bra. Overflatevann er likevel generelt utsatt for tilfeldige forurensinger. Ferdsel av mennesker i vannverkenes nedslagsfelt begrenses av klausuleringsregler, men er ikke mulig å unngå fullstendig. I tillegg leser ikke dyr og fugler skilt om aktsomhet. Det vil derfor alltid finnes bakterier av forskjelllig slag i nedslagsfeltene. Av og til vil bakterier påvises i råvannet. Dette er normalt og utgjør ingen fare for abonnentene fordi alt råvann behandles før det slippes ut på drikkevannsnettet.

Det tas månedlige prøver av både råvann og drikkevann etter fastlagte prøveplaner. Prøvene analyseres av eksternt laboratorium. Det ble i 2015 ikke påvist bakterier som kan tilskrives fekalier fra mennesker eller dyr i vårt behandlede drikkevann.

Abonnementsregler

Utgifter til investeringer og drift av vannverkene skal finansieres via gebyrordninger. Gamvik kommune har lagt opp til en selvkostfinansiering slik at innkrevde gebyrer kun benyttes til vannverkene. Kommunen skal m.a.o. ikke bruke penger fra gebyrordningen for å finansiere andre deler av kommunens drift. Dersom gebyrinntektene et år overstiger utgiftene, blir merinntektene satt av på driftsfond for bruk til vannverkene påfølgende år.

For å sikre en best mulig og forutsigbar drift og utvikling av vannverkene, skal kommunen utarbeide en egen norm; en såkalt VA-norm. Denne vil gi klare føringer på hvordan tiltak innen vannverkene i detalj skal gjennomføres. Videre skal kommunen utarbeide et sanitærreglement hvor abonnentenes rettigheter og plikter fastslås. Disse to dokumentene vil bli publisert på denne siden når de er ferdig utarbeidet og politisk vedtatt.

Avløp

Kommunalt avløpsvann skal håndteres iht. bestemmelser fastsatt i forurensningsloven og forurensningsforskriften. Forskriften definerer kommunalt avløpsvann slik:

”Sanitært avløpsvann og avløpsvann som består av en blanding av sanitært avløpsvann og industrielt avløpsvann og/eller overvann. Dersom mengden sanitært avløpsvann ikke overstiger 2 000 pe og sanitært avløpsvann samtidig utgjør mindre enn 5 % av avløpsvannet, regnes avløpsvannet ikke som kommunalt avløpsvann”.

Noen data for vårt avløpsnett

I Gamvik kommune har kommunen anlagt avløpsnett for bortledning av avløpsvann i Mehamn, Gamvik og Skjånes. Nærmere 100 % av fast bosetning og øvrige avløpsvannsprodusenter er tilkoplet kommunens avløpsnett i Mehamn og Gamvik. På Skjånes er mesteparten av de fastboende tilkoplet.

Forurensningsforskriften stiller krav til hvordan utslipp av avløpsvann skal skje. Der hvor avløpsvann ikke føres til kommunalt avløpsnett, skal det etableres private separate avløpsanlegg hvor én eller flere bygninger kan tilkoples.

Forskriften stiller krav til rensing av avløpsvannet. Dette gjelder både kommunale og private avløpsanlegg.

Hovedplan avløp

Vi har en politisk vedtatt hovedplan for avløp. Planen er fra 1997 og beskriver hvordan avløpssystemet skal fungere og hvilke tiltak som forslås gjennomført i årene fremover.

I Gamvik kommune finnes mange utslipp til sjø og land som p.t. ikke tilfredsstiller forskriftskravene. Hovedplanen legger opp til at alt avløpsvann skal behandles i forhold til gjeldende minstekrav for rensing før utslipp.

Kommunen har etablert et godkjent renseanlegg på Skjånes. For øvrig er det gjennomført saneringstiltak slik at det ikke lenger skal slippes ut urenset avløpsvann i havnene. Det gjenstår mye arbeid før forurensningsforskriftens krav til rensing av avløpsvann er gjennomført.

Veier

Våre veier deles gjerne inn etter hvem som eier dem; ofte kalt veiholder. I Gamvik kommune finnes:

  • Fylkesveier
  • Kommunale veier
  • Private veier

Veistrekningen fra Bekkarfjord til Mehamn samt veiene fra Hopseidet til Skjånes og fra Mehamn til Gamvik er også fylkesveier. Det samme gjelder hovedveiene gjennom Mehamn, Gamvik og Skjånes og veien til flyplassen i Mehamn. Gamvik kommune eier rundt 11,5 km veier som utgjør boliggatene i bygdene. 7,6 km av de kommunale veiene har fast dekke (asfalt), mens resten har grusdekke.

Avkjørsel

Hvis du skal etablere ny avkjørsel eller endre bruken av den du allerede har, må du søke om dette til kommunen for kommunale veier eller til Statens vegvesen for fylkesveier. Søknad

Graving i offentlig vei

Hvis du ønsker å grave i offentlig vei (f.eks. for å skifte ut vannledningen din), må du få entreprenøren som skal grave til å søke om tillatelse til dette. Søknad  Her finner du i tillegg et skjema til hjelp ved istandsetting av veien etter graving. (Skjema) Servicekontoret veileder i forhold til varsling av Telenor, Nordkyn kraftlag og evt. andre kabeletater. 

Andre viktige forhold

Oppsetting av trafikkskilt, informasjonsskilt o.l. er underlagt strenge regler. Hvis du ønsker å sette opp skilt f.eks. ved butikken din, må du først avklare med kommunen om hvilke regler som gjelder. Skilt over en viss størrelse krever tillatelse etter plan- og bygningsloven. Nærmere opplysninger finner du under fanen "Skal du bygge?".

Våre veier er svært viktige for daglig transport og ferdsel, men kanskje særlig når noe skjer slik at politi, brannvesen og ambulanse må rykke ut. Det er derfor viktig at veitrafikklovens bestemmelser følges i forhold til parkering mv. Det er ikke tillatt å måke sne fra innkjørselen din og ut i veien. Brøytebilen har derimot tillatelse til å brøyte sne fra offentlig vei og inn på privat eiendom.


Publisert: 23.05.2016 19.26
Sist endret: 23.05.2016 19.29